Voorwaarden voor Deelname Best Daily Deals

Best Daily Deals Marketing BV is statutair gevestigd in Benthuizen, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel sinds 29-5-2020 onder nummer 78164613. Wij verwijzen in dit document naar onszelf als “Best Daily Deals Marketing BV”, “wij”, “we”, “ons” , “BDD”of “onze”, en wij verwijzen naar ons en andere ondernemingen binnen de Best Daily Deals Marketing.

Deelname is voor één kalenderjaar en daarna opzegbaar per kalendermaand, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De deelnemer is akkoord met een automatische maandelijkse incasso voordat de maandtermijn ingaat. 

Betaalwijze. U dient uw betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij u bieden op onze website. Wanneer u onze diensten gebruikt, accepteert u dat wij automatisch onze vergoedingen innen en dat uw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker. 

Betaling. Afhankelijk van uw selectie en gebruik van ons platform en de gerelateerde diensten, zullen wij direct of periodiek onze vergoedingen in rekening brengen met gebruikmaking van de door u gekozen betaalwijze. Wij zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de betalingen en u bent verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om de betaling te dekken. Uw recente transactiegegevens vindt u in uw account op de website.

Betalingsachterstand. Indien u de verschuldigde bedragen niet betaalt of ongegronde verzoeken tot stornering doet, hebben wij het recht om de levering van onze diensten aan u onmiddellijk op te schorten (onverminderd onze overige wettelijke rechten). Vanaf het moment dat u in verzuim bent met uw betalingsverplichting, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Terugbetalingen. Wij hebben geen enkele verplichting tot restitutie of annulering. Na registratie zullen wij onze diensten z.s.m. uitvoeren door u toegang te verlenen tot ons Best Daily Deals platform en aanverwante diensten, zoals nadrukkelijk door u verzocht. U bevestigt derhalve dat wij onmiddellijk met de uitvoering beginnen en dat u niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

Deelnemer ontvangt na eerste betaling een email van BestDailyDeal.nl op het moment dat het account is geactiveerd voor toegang met de mobiele App. De deelnemer heeft met deelname het recht onbeperkt nieuwe aanbiedingen/berichten binnen de gebruiksvoorwaarden te posten. 

De deelnemer verklaart zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden, privacy-statement en disclaimer zoals op de website van BestdailyDeals.nl staan vermeld. Verder verklaard deelnemer zich te houden aan de regels die zijn opgesteld door de stichting Nederlandse Reclame Code (NRC).   

Als deelnemer ontvang je:

1. Eigen App pagina’s voor bedrijfsinformatie, locatie en bereikbaarheid, binnen de Best Daily Deals App.

2. Toegang binnen de App om advertenties en berichten aan te maken en te posten.

3. De laatste aanbieding van elke deelnemer verschijnt altijd bovenaan de lijst van het verzorgingsgebied van de deelnemer op de BestDaily Deals App

4. De BestDailyDeals App draag bij tot betere vindbaarheid van de producten en diensten van de deelnemer.

6. Deelnemer kan via de BestDailyDeals App bestaande links plaatsen om aanvullende diensten te implementeren. 

7. Bij aanvang ontvangt de deelnemers op verzoek gratis marketing en POS materiaal en/of bestanden om deelname van uw bedrijf aan BestDailyDeals.nl beter bekendheid te geven.

8. Deelnemer geeft toestemming voor vermelding van haar bedrijfsnaam tbv publiciteit en voor promotiedoeleinden.  

9. Deelnemers kan gratis gebruik maken online support tijdens kantooruren.

10. Deelnemer kan digitale marketing materialen downloaden voor de eigen online activiteiten en de eigen website.  

11. Door gebruik te maken van de Best Daily Deals App, gaat deelnemer akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

12. Indien deelnemer niet aan de voorwaarden of betalingsvoorwaarden voldoet, heeft BDD het recht de dienstverlening stop te zetten. 

13. Deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling als BBD gebruik maakt van de mogelijkheid om deelname stop te zetten.

14. Iedere deelnemer is gehouden aan de wettelijke regels ten aanzien van normen en waarden Geen aanstootgevende teksten en beelden, geen opruiende teksten en beelden, respectvol gebruik van teksten en beelden ten aanzien van  de samenhang van onze maatschappij.  

15. Deelnemer verklaart actief deelnemer te zullen zijn van BDD en BDD positief uit te dragen. 

Aanvullende bepalingen

 1. Wij verschaffen een multimediaal platform (waaronder website, mobiele applicaties, print en ondersteuning, enz.) waar wij, onze lokale deelnemers en partners plus overige deelnemers (gezamenlijk: “Deelnemers” te noemen) aanbiedingen kunnen vermelden voor korting, aanbiedingen, deals, producten, goederen, etc. 
 2. Als platform verstrekker helpen wij om transacties via ons platform te faciliteren. Wij treden nooit op als koper en zijn ook niet de verkoper. Wij verschaffen een mobiel portal waar de deelnemers, consumenten  kennis laten nemen van aanbiedingen, diensten etc. 
 3. Wij verwerken niets en doen ook geen financiële transacties. Bij de gebruikmaking van de aanbieding van de deelnemers  en de totstandkoming van een (ver)koop van een product of dienst  is dan ook uitsluitend een transactie tussen u en de verkoper/deelnemer.  Wanneer u middels BDD koopt zal er eveneens sprake zijn van een contract tussen u en het bedrijf dat u daadwerkelijk de producten, goederen of diensten levert (zie hiervoor de verkoopvoorwaarden van de betreffende deelnemers voor meer informatie). 
 4. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid die voortvloeien uit of in verband worden gebracht met een verkoopcontracten en/of transacties van consument en deelnemer. 
 5. Wij aanvaarden daarnaast geen aansprakelijkheid voor contracten die u met een deelnemer sluit. Wij zijn ook nooit agent of verkoper van de deelnemers. De deelnemer is verantwoordelijk voor de verkoop en voor het behandelen van eventuele vorderingen van de koper of andere kwesties die uit of in verband met het contract en/of transacties tussen u en de deelnemers mochten voortvloeien. 
 6. Deelnemers zijn in  basis verantwoordelijk voor de geplaatste berichten.
 7. Deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke en ethische normen van onze maatschappij. 
 8. Mocht een deelnemer ongepaste berichten posten, dan zal BDD deze deelnemers hierop aanspreken en corrigerend optreden of de betreffende deelnemer verwijderen van ons platform. 
 9. BDD is niet aansprakelijk voor taalkundige en cijfermatige fouten en nalatigheden (bijv. € 3,99 in plaats van € 399 als bedrag voor een korting of anderzijds!) 
 10. Deelnemer plaatst alleen werkelijke berichten en verklaart geen nep berichten te zullen plaatsen
 11. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving, informatie, berichten of marketingdiensten op de app/website te wijzigen, aan te passen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen. 
 12. Als een deelnemer besluit dat de aangeboden aanbieding niet meer van toepassing is, is dat de verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit op de eigen BDD app omgeving kenbaar te maken. 
 13. Wij kunnen geen garantie geven dat de marketingdiensten en de app/website vrij zijn van virussen of andere zaken die van schadelijke invloed op technologie kunnen zijn. Onze diensten worden allen ondergebracht bij goed beveiligde bedrijven. Onze policy is om zo veilig mogelijk te werken en zullen hier alles voor doen, voor zover dit ons geboden is. 
 14. Hoewel wij proberen ononderbroken toegang tot de marketingdiensten en de website aan te bieden, kan de toegang tot de marketingdiensten en de website te allen tijde worden opgeschort, beperkt of beëindigd. Uw toegang tot de app/website en/of de marketingdiensten kan ook af en toe worden beperkt wegens reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of marketingdiensten. In dat geval zullen wij proberen de toegang zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer te herstellen. Omdat  BDD, behoudens overmacht, deze beperkingen op tijdstippen zullen uitvoeren dat er het minste hinder van zal worden ondervonden, heeft u, gezien de geringe omvang in tijd, geen recht op restitutie van de betaalde deelname gelden.
 15. Wij behouden ons het recht voor de toegang te blokkeren en/of materiaal aan te passen en/of te verwijderen die naar onze redelijke opvatting een schending van de afspraken en overeenkomsten oplevert.
 16. Wij behouden ons het recht voor accounts op te heffen indien een gebruiker of deelnemer onze gebruiksvoorwaarden schendt of indien de app/website op enige wijze wordt verstoort

BestdailyDeals.nl ©2020-2021