Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Best Daily Deals Marketing BV

Best Daily Deals.nl is de handelsnaam van Best Daily Deals Marketing BV en exploiteert een online marketingomgeving en bijhorende gekoppelde marketingdiensten. Best Daily Deals Deals.nl App en website is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door, Best Daily Deals Marketing BV en bevat producten en marketingdiensten die worden aangeboden door lokale /regionale deelnemers en andere lokaal actieve ondernemers/deelnemers. Het gebruik van deze App, de website en de transacties zijn onderstaande voorwaarden onderworpen. Als u een aankoop doet via de informatie op onze app/website, hetzij direct, hetzij indirect zijn uw rechten en plichten met betrekking tot de aankoop ook onderworpen aan de verkoopvoorwaarden van de betreffende toepasselijke lokale deelnemer/verkoper.

Onderstaand worden de voorwaarden uiteengezet met betrekking tot het gebruik van de Best Daily Deals Marketing BV Apps’ en websites en de door ons aangeboden marketingdiensten.

  1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Best Daily Deals Marketing BV is statutair gevestigd in Benthuizen, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel sinds 29-5-2020 onder nummer 78164613. Wij verwijzen in dit document naar onszelf als “Best Daily Deals Marketing BV”, “wij”, “we”, “ons” , “BDD”of “onze”, en wij verwijzen naar ons en andere ondernemingen binnen de Best Daily Deals Marketing. 

1.2. Wij verschaffen middels BDD een multimediaal platform (waaronder en website, mobiele applicaties, print, marketingondersteuning, POS materiaal enz.) waar lokale deelnemers en partners plus overige deelnemers (gezamenlijk: “Deelnemers” te noemen) berichten kunnen vermelden voor korting, aanbiedingen, deals, diensten, producten, goederen, etc. (gezamenlijke “aanbiedingen’  te noemen) Als platform verstrekker helpen wij om mogelijke transacties via ons platform te faciliteren. Wij treden nooit op als koper en zijn ook niet de verkoper. Wij bieden een digitaal platform waar deelnemers lokale consumenten kennis kunnen laten nemen van dagelijkse aanbiedingen, deals, producten en diensten, etc.. Wij verwerken niets en doen ook geen financiële transacties via de App. Bij de gebruikmaking van de aanbieding van de deelnemers en de totstandkoming van een (ver)koop van een product of dienst is dan ook uitsluitend een transactie tussen u en de verkoper/deelnemer. Wanneer u middels BestDailyDeals.nl een aanbieding koopt  zal er eveneens sprake zijn van een contract tussen u en het bedrijf dat u daadwerkelijk de producten, goederen of marketingdiensten levert (zie hiervoor de verkoopvoorwaarden van de betreffende deelnemers voor meer informatie). Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid die voortvloeien uit of in verband worden gebracht met dergelijke verkoopcontracten en/of transacties. Wij aanvaarden daarnaast geen aansprakelijkheid voor contracten en/of transacties die u met een deelnemer sluit. Wij zijn ook nooit agent of verkoper van de deelnemers. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de verkoop en voor het behandelen van eventuele vorderingen van de koper of andere kwesties die uit of in verband met het contract en/of transacties tussen u en de deelnemers mochten voortvloeien.

1.3.Ons beleid is 100% privacyproof te werken. Ons bedrijf zal in basis nooit gegevens opslaan, opvragen en of verwerken. U bent absoluut anoniem voor ons platform. Het enige wat wij weten we dat u anoniem verbonden bent met onze App. Wij sturen u mogelijkerwijs alleen op uw verzoek mededelingen toe conform de geldende Privacy regels. Om u maximaal te kunnen informeren over deals of aanbiedingen in uw eigen lokale winkelomgeving hebben we geen persoonlijke gegevens van u nodig. 

Wenst u zelf in contact te treden met BDD of deelnemer dan gelden de wettelijke privacyregels. Om de gratis App te downloaden van BestDailyDeals.nl hoeft u zich alleen aan te melden via uw mobiele telefoon en u kunt hier gratis gebruik maken zonder enige verplichting. Onze marketingdiensten zijn ook voor u gratis zonder enige verplichting. 

1.4 De App omgeving en website van Best Daily Deals Marketing BV en onze marketingdiensten zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

1.5 Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de Best Daily Deals Marketing BV App en website en/of de marketingdiensten (geheel of gedeeltelijk) aan te passen, te wijzigen of te beëindigen.

  1. MOGELIJKHEID TOT GRATIS REGISTREREN 

2.1.U kunt geheel gratis en volstrekt anoniem de BestDailyDeals App downloaden en zolang als dit wilt gebruiken en alle voordeel genieten van de mededelingen, deals en kortingen die lokale ondernemers en winkeliers u bieden. 

2.2 Wenst u meer diensten of informatie over onze App en apprecieert u meer informatie , dan kunt u contact met ons opnemen. Realiseert u zich dat uw gegevens dan wel bekend zijn bij BDD, anders kunnen we niet met elkaar communiceren.

2.3 Waarom zijn, bij uw verzoek voor meer informatie, uw gegevens geregistreerd? U kunt te allen tijde gratis gebruik maken van de informatie die beschikbaar is op de App en website van Best Daily Deals Marketing BV. Als u zich toch registreert,belt of mailt ontvangt u de gevraagde informatie. Uw gegevens hebben wij nodig om te kunnen reageren. Echter zullen wij uw gegevens nooit gebruiken voor derden, niet speciaal opslaan maar wel zorgvuldig beveiligen. 

2.4 Hoe kunt u de app gebruiken: om de app te kunnen gebruiken dient u middels uw mobiele telefoonnummer de app te downloaden.  

  1. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE MARKETINGDIENSTEN OP DEZE APP/WEBSITE

3.1 Deelnemers zijn in  basis verantwoordelijk voor de geplaatste berichten.  Deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke en ethische normen van onze maatschappij. Mocht een deelnemer ongepaste berichten posten, dan zal BDD deze deelnemers hierop aanspreken en corrigerend optreden of verwijderen van ons platform. Fouten en nalatigheden: Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden (bijv. € 3,99 in plaats van € 399 als bedrag voor een korting of anderzijds!) Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om fouten en nalatigheden zo snel mogelijk, nadat wij hiervan in kennis zijn gesteld, te corrigeren. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd zonder kennisgeving informatie, korting of marketingdiensten op de app/website te wijzigen, aan te passen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen. Als een deelnemer besluit dat de aangeboden korting niet meer geldig is, is dat de verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

3.2 Virussen en dergelijke: Wij kunnen geen garantie geven dat de marketingdiensten en de app/website vrij zijn van virussen of andere zaken die van schadelijke invloed op technologie kunnen zijn. Onze diensten worden allen ondergebracht bij goed beveiligde Nederlandse bedrijven. Onze policy is zo veilig mogelijk te werken en zullen hier alles voor doen, voor zover dit ons geboden is. 

3.3 Hoewel wij proberen ononderbroken toegang tot de marketingdiensten en de website aan te bieden, kan de toegang tot de marketingdiensten en de website te allen tijde worden opgeschort, beperkt of beëindigd. Uw toegang tot de app/website en/of de marketingdiensten kan ook af en toe worden beperkt wegens reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of marketingdiensten. In dat geval zullen wij proberen de toegang zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer te herstellen. Tevens behouden wij ons het recht voor de toegang te blokkeren en/of materiaal aan te passen of te verwijderen die naar onze redelijke opvatting een schending van de afspraken en overeenkomsten oplevert.

3.4 Wij behouden ons het recht voor accounts op te heffen indien een gebruiker of deelnemer onze gebruiksvoorwaarden schendt of indien hij de app/website op enige wijze verstoort.

  1. GEGEVENSBESCHERMING

4.1 Raadpleeg ook onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze overeenkomst.

  1. ADVERTENTIES

5.1 Advertenties rondom onze app/webomgeving kunnen mogelijkerwijs unieke “cookie” op uw browser plaatsen waar BestdealyDeals.nl geen vat op heeft. Ons platform kan hiervoor geen verantwoording dragen. 

  1. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

6.1 Waar de app/website links bevat naar externe websites en door derden beschikbaar gestelde hulpmiddelen (samen te noemen: “Websites van deelnemers”), zijn deze links naar websites van deelnemers uitsluitend opgenomen om u informatie over deals, aanbiedingen of kortingen te verschaffen en het gebruik voor u toegankelijk te maken. Wij hebben geen controle over, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de websites van de deelnemers of de content of producten van deze websites (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, met betrekking tot sociale-media websites zoals bijv. Facebook) en wij aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik hiervan. Indien u besluit een website van deelnemers die aan Best Daily Deals Marketing BV is gelinkt te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico.

  1. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle intellectuele- en eigendomsrechten (waaronder alle auteursrechten, copyrights, octrooien, merken, dienstmerken, handelsnamen en ontwerpen) vermeld in deze app/website en de marketingdiensten en informatieve content die op dezeapp/ website staat, het gehele ontwerp, alle tekst en de graphics, de software, foto’s, videomateriaal, muziek, geluid, en de keuze en indeling hiervan, van deze website, en alle software compilaties, onderliggende broncode en software (waaronder apps en scripts) blijven ons eigendom en zijn onderhevig aan copyrights. Het is u niet toegestaan het eigendom van deze intellectuele-eigendomsrechten te verkrijgen. Alle rechten worden voorbehouden.

7.2 Alle rechten m.b.t. in logo’s en namen van producten en marketingdiensten op de app/website “Best Daily Deals Marketing BV” zijn eigendom en in het bezit van deelnemers van de Best Daily Deals Marketing BV of haar licentiegevers. De overige op de website genoemde product- en bedrijfsnamen zijn de ongeregistreerde- of geregistreerde merken van de betreffende eigenaren daarvan.

7.3 Alle materiaal dat door de deelnemer naar de app/website (of naar ons) is verzonden, op de app/website is geplaatst of aangeboden, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd (en kan door ons als zodanig worden behandeld) behoudens onze verplichtingen ingevolge de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Alles wat u ons verstrekt uit welke bron dan ook (dat wil zeggen via email, de app/website of anderszins) is royalty-vrij, u geeft het eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusieve recht om al dit materiaal te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren en wereldwijd te distribueren voor de exploitatie van de app/website en het verlenen van de marketingdiensten.

  1. ALGEMEEN

8.1 Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de omschreven en aangeboden deals, aanbiedingen en kortingen van de deelnemers. Mocht blijken dat de deelnemers de aangeboden deals, aanbiedingen of korting niet aan u verstrekken dan kunt u dit aan ons schriftelijk kenbaar maken op ons emailadres met de omschrijving en toevoeging van de relevante informatie. Deelnemers die de aangeboden korting, dus de afspraak niet nakomen zullen na onderzoek worden verwijderd van deze website. 

© Best Daily Deals Marketing BV 2020 – 2021